Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Vervaltermijn

Om te bevorderen dat alle (gezonde en reïntegrerende) werknemers in het belang van hun veiligheid en gezondheid daadwerkelijk met regelmaat en tijdig bijkomen van hun werk (of de verplichtingen die daaruit voortvloeien zoals de reïntegratieverplichting) door vakantie op te nemen, is de vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen aangescherpt. Zo wordt voorkomen dat medewerkers het uitstellen om vakantie op te nemen, wat nadelig kan zijn voor hun gezondheid en veiligheid.
 
Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nog steeds na 5 jaar.
Let op: per cao kan worden afgeweken van deze vervaltermijnen. Voor de agrarische cao's geldt:

  • Cao Dierhouderij: wettelijke vakantiedagen komen te vervallen op 1 juli volgend op het jaar waarin de dagen worden opgebouwd. De bovenwettelijke dagen kennen een vervaltermijn van vijf jaar. (Artikel 22 lid 9)
  • Cao Glastuinbouw: zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn van vijf jaar. Op grond hiervan hoeft u deze dagen niet apart in uw administratie bij te houden. (Artikel 23 lid 9).
  • Cao Open Teelten: wettelijke vakantiedagen komen te vervallen op 1 juli volgend op het jaar waarin de dagen worden opgebouwd. De bovenwettelijke dagen kennen een vervaltermijn van vijf jaar. (Artikel 22a en bijlage XIX)

De werknemer die redelijkerwijs niet in staat is geweest om vóór het verstrijken van de vervaltermijn van zijn minimum vakantieaanspraak gebruik te maken, zal zijn minimumvakantie op een later tijdstip alsnog moeten kunnen opnemen. Dit kan in bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • De werkgever heeft de medewerker geen gelegenheid gegeven om vakantiedagen op te nemen.
  • De werknemer is dusdanig ziek dat hij /zij verheven is van reïntegratie-verplichtingen.

Zie voor meer informatie over de vakantiewetgeving de Rijksoverheid of via deze link.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier