Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Uitzendkrachten

Kenmerkend voor het gebruik maken van uitzendkrachten is de vrijheid van partijen. De opdrachtgever is niet verplicht een opdracht te geven of een uitzendkracht te accepteren. Het uitzendbureau is niet verplicht de opdracht uit te voeren.
 
De uitzendkracht heeft in het begin een los dienstverband met het uitzendbureau, wat betekent dat hij geen recht op werk en loon heeft. Hij kan een opdracht weigeren of hiermee op korte termijn stoppen. Naarmate de uitzendkracht langer in dienst is nemen zijn rechten op werk en loon toe, waarmee zijn recht op werk te weigeren afneemt en het recht op loondoorbetaling toeneemt. Dit systeem heet in de uitzendbranche het fasensysteem, dat de rechtspositie van de uitzendkrachten regelt. Het fasensysteem is opgenomen in de cao voor uitzendkrachten. De cao van de ABU en de NBBU bevatten beiden een ander fasensysteem. Omdat de cao van de ABU algemeen verbindend is verklaard, wordt dat fasensysteem het meeste toegepast.
 
Wanneer u een uitzendkracht inhuurt (u bent dan de inlener), sluit u een overeenkomst met een uitzendbureau (de uitlener). De overeenkomst regelt het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van het uitzendbureau van toepassing.
 
De uitzendkracht werkt dan wel voor een extern bureau, als inlener heeft u dezelfde zorgplicht voor de uitzendkracht als voor medewerkers die in eigen dienst zijn. Dit omvat bijvoorbeeld het naleven van de bepalingen aangaande de arbeidstijden- en arbeidsomstandigheden. Daarbij geldt vanaf de eerste werkdag de inlenersbeloning. De inlenersbeloning bestaat volgens de cao Glastuinbouw (artikel 37 en bijlage XIV), de cao Open Teelten (artikel 3 lid 9), de ABU-cao (artikel 1 lid j), NBBU-cao (artikel 22) uit:
a. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
d. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
e. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
 
Verder kan de uitzendkracht de inlener aansprakelijk stellen als ware de inlener zelf de werkgever van de uitzendkracht.

Het uitbesteden van arbeid aan uitzendbureaus kan aantrekkelijk zijn bij het flexibel organiseren van het werk gedurende het seizoen. Helaas houdt niet ieder uitzendbureau zich aan de regels. Hierdoor loopt u stevige financiële risico’s. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte betaling van loonbelasting, omzetbelasting, sociale premies en in bepaalde gevallen ook het minimumloon bij het inlenen van uitzendkrachten. Ook de uitzendkracht komt bij de malafide bureaus vaak veel tekort. In de 'Checklist veilig inzetten van derden voor arbeid' kunt u lezen waarop u moet letten bij het inzetten van een uitzendbureau. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de attenderingsservice van Stichting Normering Arbeid.
 
Ook is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een folder uitgegeven: 'De registratieplicht WAADI'. Deze folder gaat met name over de registratieverplichting van uitzendbureaus in het kader van de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). 
 
Wanneer u zaken doet met een uitzendbureau, hanteren zij vaak eigen algemene voorwaarden. Soms pakken die voor u minder gunstig uit. LTO heeft daarom inkoopvoorwaarden ontwikkeld die u als agrarisch ondernemer kunt voorleggen aan het uitzendbureau. Zo weet u zeker dat u altijd zaken doet op basis van voor u gunstige voorwaarden. U kunt deze inkoopvoorwaarden hier downloaden.
 
Tip: Download "Wet Werk en Zekerheid: Werken met een uitzendkracht (factsheet voor werkgevers)".

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!