Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Investeren in medewerkers

Investeren in de opleiding van medewerkers is heel belangrijk. De werkomgeving verandert continu. Denkt u bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen en strengere eisen aan kwaliteit, arbo en milieu. Het is daarom zaak dat u de kennis en vaardigheden van uzelf en uw medewerkers op peil houdt.
Er zijn diverse redenen te bedenken waarom het goed is om een opleidingsbudget vast te stellen:

  • Vanuit een wettelijke verplichting (BHV , omgang cliënten, spuitlicenties);
  • Ten behoeve van het vergroten van de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en daarmee de productiviteit  en binding aan de organisatie;
  • Door het kennisniveau binnen de organisatie te vergroten maakt u toekomstige groei van de organisatie mogelijk.

Een opleiding moet wel gekoppeld zijn aan de eisen die uw bedrijf stelt. Organisaties moeten er op letten dat medewerkers binnen de gestelde mogelijkheden hun eigen leerwensen kunnen formuleren. Wanneer u medewerkers dwingt deel te nemen aan een opleiding die niet aansluit bij hun leerbehoeften, valt het opleidingsrendement vaak lager uit.
 
Cao en scholing
Laat u uw werknemer een opleiding volgen? Ga dan in de toepasselijke cao na of daar bepalingen in zijn opgenomen over studeren tijdens dienstverband. Indien dit het geval is, zullen dit veelal minimumvoorwaarden zijn waarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. Onderstaand staat per cao opgenomen wat er is geregeld over scholing.
 
De cao Dierhouderij kent een specifieke regeling voor de Beroepsbegeleidende Leerweg. Daarnaast geeft zij werknemers per jaar recht op maximaal tien dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van door Colland Arbeidsmarkt erkende cursussen. De keuze van de te volgen cursus(sen) geschiedt in overleg tussen werkgever en werknemer. Daarnaast hebben werknemers per jaar recht op maximaal vijf dagen onbetaald verlof voor het volgen van in algemene zin op de agrarische bedrijfstak gerichte cursus, die door het bestuur van Colland Arbeidsmarkt is erkend.
Overige cursussen of scholing worden bezien in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, al dan niet met behoud van loon.
 
De laatst geldende cao Open Teelten geeft werknemers per jaar recht op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen. De keuze van de te volgen cursus(sen) geschiedt in overleg tussen werkgever en werknemer. Werknemers zijn verplicht, indien het bedrijfsbelang dat vergt, maximaal 5 dagdelen cursussen te volgen. Gevolgde cursussen in de avonduren kunnen in overleg met de werkgever worden gecompenseerd in tijd of geld.
 
De laatst geldende cao Glastuinbouw geeft de werknemer per jaar recht op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen die voldoen aan de cursusomschrijving van de ‘cursus-groepenlijst glastuinbouw’ van het fonds Colland Arbeidsmarkt. De keuze van de te volgen cursus(sen) gebeurt in overleg tussen werkgever en werknemer. De cursuskosten voor zover het fonds die niet vergoedt, zijn voor rekening van de werkgever.
Daarnaast heeft de werknemer per jaar recht op maximaal 5 dagen onbetaald verlof voor het volgen in algemene zin op de agrarische bedrijfstak gerichte cursussen, die door het bestuur van Colland Arbeidsmarkt zijn erkend.
Werkgever en werknemer besluiten in onderling overleg over deelname aan andere cursussen en scholing wel of niet met behoud van loon.
 
Meer informatie over scholing en subsidiemogelijkheden vindt u op www.collandarbeidsmarkt.nl.
 
Wet werk en zekerheid en transitievergoeding
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, en daarmee de transitievergoeding en de scholingsplicht, zal het volgen van scholing vaker dan voorheen voorkomen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen vaak voor rekening van werkgever, tenzij een terugbetalingsregeling is overeengekomen (zoals in deze overeenkomst het geval is).
 
Als het gaat om transitiekosten (kosten die gemaakt zijn in verband met een naderend einde van het dienstverband) of inzetbaarheidskosten (kosten in verband met cursussen/opleidingen etc die gericht zijn op versterking van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt, dan mogen deze onder voorwaarden worden verrekend met de transitievergoeding. Verrekening is in beginsel echter alleen mogelijk als de werknemer, voordat de kosten zijn gemaakt, schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen op de transitievergoeding

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!