Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Jongvee op emissiearme vloer

Status Verzilverd
Factsheet Vind hier wetenschappelijke factsheet van deze maatregel
Informatieblad Het informatieblad volgt binnenkort
Versie Augsustus 2016

 
Beschrijving
Jongvee draagt voor ongeveer 25 procent bij aan de totale ammoniakemissie uit stallen. Daarom zou het goed zijn als er voor jongvee ook emissiearme stalsystemen beschikbaar komen. De Proeftuin heeft het mogelijk gemaakt dat jongvee ook gebruik kan maken van bestaande emissiereducerende stalsystemen die zijn ontwikkeld voor melkkoeien.  
 
De huidige RAV (Richtlijn Ammoniak en Veehouderij) gaat uit van een gemiddelde emissie over de hele lengte van de jongveeperiode. Door jongvee op te splitsen in twee leeftijdscategorieën - 0-1 jaar en 1-2 jaar - wordt het mogelijk om emissiereducerende technieken, die voor volwassen melkvee (categorie A1) zijn ontwikkeld en zijn opgenomen in bijlage 1 van de RAV, ook toe te passen voor jongvee.
 
Huisvestingssysteem
De mate van emissiereductie is afhankelijk van het huisvestingssysteem dat wordt toegepast. Dit kan verschillen per leeftijdscategorie. Sommige huisvestingssystemen hebben namelijk sleuven in de vloer die te breed zijn voor de poten van jongvee van 0-1 jaar. Met de opdeling van de emissiefactor naar leeftijdscategorieën is het mogelijk emissiearme technieken te waarderen op basis van de reductiepercentages zoals berekend uit de bijlage 1 RAV voor de categorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A1).
 
Een concrete uitwerking van de toepassing van deze beschikbare emissiereducerende technieken bij jongvee is in het overzicht (zie achterzijde) weergegeven. Voorwaarde hierbij is dat de gekozen techniek toegepast wordt bij alle jongveeplaatsen in beide leeftijdscategorieën (uitgezonderd de eenlingboxen).
 
Borging
Opdeling in leeftijdsklassen is bij de vergunningverlening te koppelen aan de breedte van de ligboxen. Bij de handhaving is een uitdraai van het I&R-databestand te gebruiken voor de controle van de leeftijdsgroepen.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      ++  
Diergezondheid       + Klauwgezondheid kan verbeteren door zicht loopoppervlak
Welzijn       + Sommige reductieopties zijn welzijn bevorderend  (zacht loopoppervlak)
Technisch resultaat       0  
Kosten        -- Reductieopties leiden in het algemeen naar kostenstijging 
Arbeid     0  

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!