Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

4. Akkers en weilanden

De afgelopen jaren hebben steeds meer ondernemers geïnvesteerd in de aanleg en beheer van bloeiende (akker)randen. Ondernemers merken dat de samenleving de flora en fauna waardeert.
Akkervogels gebruiken de randen als broed- en foerageergelegenheid. Door de randen wordt de biodiversiteit vergroot. Dit levert voordelen op ten aanzien van het stimuleren van natuurlijke vijanden van landbouwplagen en het voorkomen van plagen zoals bladluis. Tevens helpen bloeiende (akker)randen aan het verminderen van de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar de sloot.
 
In bijna alle provincies zijn één of meer akkerrandenprojecten. Om de randen ook voor bijen interessant te maken is het belangrijk om keuzes te maken in het zaadmengsel. Wanneer is de bloei, welk onderhoud is nodig en hoe past dit bij de hoofddoelstellingen van de randen? In dit hoofdstuk gaan we in op: de FAB-randen, het inzaaien van insectvriendelijke gewassen en op groenbemesters. Ook voedselaanbod en biodiversiteit staan centraal.
In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron voor stuifmeel en nectar. In de herfst volgt soms nog een nabloei waarvan de bijen ook kunnen profiteren. Onderzoek in Duitsland laat zien dat de aanwezigheid van paardenbloemen pas tot opbrengstderving van grasland leidt bij een aandeel van meer dan 25% in de droge stof. Dan ziet een weiland werkelijk helemaal geel van de paardenbloemen. Als u toch de paardenbloem wilt bestrijden in het grasland onthoud dan twee vuistregels:

  • Spuit bij voorkeur voor de bloei, de effectiviteit is dan het grootst en de eventuele gevolgen voor bestuivers zijn het kleinst;
  • Spuit nooit op open bloemen maar in de avonduren als de paardenbloemen zich sluiten. Meer informatie leest u in de factsheet Paardenbloem.
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!