Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Algemene voorwaarden website

1. Aanmelding
2. Gedragscode
3. Privacy
4. Aansprakelijkheid
5. Auteursrechtelijke bescherming
6. Stopzetting deelname
7. Overige bepalingen
8. Copyright
 
1. Aanmelding
A) Bij aanmelding als lid van AgriConnect stemt de gebruiker in met deze voorwaarden en gedragscode van de internet community van AgriConnect.
B) Aanmelding als lid van AgriConnect gebeurt door het invullen van het intakeformulier op de website, of een papieren versie verstrekt door een NETmentor. Bij het aanmelden dienen de juiste gegevens opgegeven te worden (zoals een echte naam en een werkend emailadres). Verzoeken tot aanmelding met nick-names worden niet gehonoreerd. Aanmelding als bedrijf of organisatie is niet mogelijk. Wel kunnen individuele medewerkers van een organisatie of bedrijf zich aanmelden.
C) De afweging of een verzoek tot lidmaatschap wordt gehonoreerd, ligt volledig bij AgriConnect. 
 
2. Gedragscode
A) AgriConnect mag door leden niet gebruikt worden voor de volgende zaken:

  • Het plaatsen van informatie, materiaal of teksten die obsceen, onzedelijk, aanstootgevend, bevooroordeeld, hatelijk of discriminerend zijn. Dit ter beoordeling door AgriConnect.
  • Informatie toevoegen die andere mensen (kan) belasteren, bedreigen of beledigen;
  • Reclame of andere vormen van commerciële promotie;
  • Het zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot enig computersysteem, computerapparatuur en de infrastructuur van AgriConnect;
  • Het verspreiden van computervirussen, die het gebruik van AgriConnect of internet dan wel haar gebruikers en/of apparatuur in wat voor zin dan ook kan verstoren.

B) AgriConnect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van discussies, brainstorms en ledenpagina’s en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
C) AgriConnect behoudt te allen tijde het recht naar eigen inzicht te bepalen om inhoud van de site af te halen en rubrieken toe te voegen of weg te halen.
 
3. Privacy
A) AgriConnect gaat zeer zorgvuldig om met de door de leden opgegeven persoonlijke gegevens. Alleen voorletters, voornaam en achternaam zijn bekend op het internet. De overige gegevens zoals telefoonnummer, adresgegevens en e-mail worden alleen met toestemming van het lid gepresenteerd.
B) AgriConnect zal de persoonlijke gegevens van de leden, anders dan op gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van AgriConnect ten behoeve van het onderhoud.
C) AgriConnect is eigenaar van en heeft onbeperkt gebruiksrecht op de bijdragen die leden leveren voor diverse uitingsvormen, die ook buiten AgriConnect kunnen liggen.
D) Een lid heeft het recht om zijn bijdragen te allen tijde te veranderen.
E) Afmelding is te allen tijde mogelijk, persoonlijke gegevens worden dan uit de bestanden van AgriConnect verwijderd.
 
 
4. Aansprakelijkheid
A) Het gebruik van de site is geheel op eigen risico. AgriConnect wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige impliciete of expliciete garantie. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot inhoud, informatie, diensten of producten die middels, of in verband met de site worden geleverd.
B) AgriConnect is niet verantwoordelijk voor fouten, verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van (informatie verkregen op) de site. AgriConnect kan niet worden aangesproken op het niet tijdig of onderbroken leveren van inhoud of diensten van de site.
C) AgriConnect kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die wordt veroorzaakt door verlies van toegang tot, verwijdering of wijziging op de site.
 
5. Auteursrechtelijke bescherming
A) Het materiaal op AgriConnect waaronder zonder beperking, tekst, software, foto’s en illustraties, worden beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet op de site worden geplaatst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker of eigenaar van het auteursrecht op dat materiaal.
B) De leden komen overeen AgriConnect te vrijwaren tegen claims en kosten welke voortvloeien uit het gebruik van AgriConnect. Hieronder wordt tevens verstaan dat de leden zelf aansprakelijk zijn voor het schenden of inbreuk maken op eigendomsrechten, auteursrechten, lasterlijk of onwettig materiaal op de site van AgriConnect
C) De inhoud van AgriConnect mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en met vermelding van de bron. AgriConnect behoudt zich het recht voor de toestemming tot het gebruik van de informatie in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat dit via AgriConnect bekend is gemaakt.
 
6. Stopzetting deelname
A) De leden dienen zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van AgriConnect. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan: het door middel van discussies, brainstorms en ledenpagina’s verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemene aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie op internet.
B) Indien AgriConnect strafbare gedragingen of herhaald misbruik en aantasting van normale gedragscodes en bovenstaande voorwaarden via AgriConnect bewezen acht, dan kan het lid worden uitgesloten.
 
7. Overige bepalingen
A) AgriConnect sluit uitdrukkelijk de voorwaarden van gebruikers en of bedrijven uit, op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de internetvoorzieningen van AgriConnect. Alleen de voorwaarden van AgriConnect zijn van toepassing.
B) AgriConnect behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen waarvan het de leden een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Dit gebeurt door een mededeling op http://www.agriconnect.nl/.
C) Indien een lid een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden zijn deelname aan AgriConnect opzeggen.
D) Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden tussen AgriConnect en leden kunnen ontstaan, tenzij de partijen anders overeenkomen.
E) Wanneer één specifieke bepaling uit dit document niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht.
 
8. Copyright
Het eigendomsrecht c.q. copyright van AgriConnect en alle inhoud daarvan berust bij AgriConnect, tenzij anders vermeld door degene die de inhoud op AgriConnect heeft geplaatst. Door inhoud met copyright op AgriConnect te plaatsen geeft de copyrighthouder AgriConnect en haar leden automatisch het onbeperkte gebruiksrecht van deze inhoud voor diverse uitingsvormen, ook buiten AgriConnect.