Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Algemene voorwaarden VollegrondsgroenteNET

1. Aanmelding
2. Gedragscode
3. Privacy
4. Aansprakelijkheid
5. Auteursrechtelijke bescherming
6. Stopzetting deelname
7. Overige bepalingen
8. Copyright

1. Aanmelding
A) Bij aanmelding als lid van VollegrondsgroenteNET.com stemt de gebruiker in met deze voorwaarden en gedragscode van de internetcommunity VollegrondsgroenteNET.com.
B) Aanmelding als lid van VollegrondsgroenteNET.com gebeurt door het invullen van het intakeformulier op de website. Bij het aanmelden dienen de juiste gegevens opgegeven te worden (zoals een echte naam en een werkend emailadres). Verzoeken tot aanmelding met nick-names worden niet gehonoreerd. Aanmelding als bedrijf of organisatie is niet mogelijk. Wel kunnen individuele medewerkers van een organisatie of bedrijf zich aanmelden.
C) De afweging of een verzoek tot Lidmaatschap wordt gehonoreerd, ligt volledig bij VollegrondsgroenteNET.com. Wanneer een aanmelding is gehonoreerd, ontvangt de aanvrager een e-mail met daarin een link en het verzoek de aanmelding te bevestigen. Alleen dan is de aanmelding definitief.

2. Gedragscode
A) VollegrondsgroenteNET.com mag door de leden niet gebruikt worden voor de volgende zaken:
• Het plaatsen van informatie, materiaal of teksten die obsceen, onzedelijk, aanstootgevend, bevooroordeeld, hatelijk of discriminerend zijn. Dit ter beoordeling door VollegrondsgroenteNET.com.
• Informatie toevoegen die andere mensen (kan) belasteren, bedreigen of beledigen.
• Reclame of andere vormen van commerciële promotie.
• Het zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot enig computersysteem, computerapparatuur en de infrastructuur van VollegrondsgroenteNET.com.
• Het verspreiden van computervirusssen, die het gebruik van VollegrondsgroenteNET.com of internet dan wel haar gebruikers en/of apparatuur in wat voor zin dan ook kan verstoren.
B) VollegrondsgroenteNET.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van discussies, brainstorms en ledenpagina’s en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
C) VollegrondsgroenteNET.com behoudt te allen tijde het recht naar eigen inzicht te bepalen om inhoud van de site af te halen en rubrieken toe te voegen of weg te halen.

3. Privacy
A) VollegrondsgroenteNET.com gaat zeer zorgvuldig om met de door de leden opgegeven persoonlijke gegevens. Alleen voorletters, voornaam en achternaam zijn bekend op het internet. De overige gegevens zoals telefoonnummer, adresgegevens en e-mail worden alleen met toestemming van het lid gepresenteerd.
B) VollegrondsgroenteNET.com zal de persoonlijke gegevens van de leden, anders dan op gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van VollegrondsgroenteNET.com ten behoeve van het onderhoud.
C) VollegrondsgroenteNET.com is eigenaar van en heeft onbeperkt gebruiksrecht op de bijdragen die leden leveren voor diverse uitingsvormen, die ook buiten VollegrondsgroenteNET.com kunnen liggen.
D) Een lid heeft het recht om zijn bijdragen te allen tijde te veranderen.
E) Afmelding is te allen tijde mogelijk, persoonlijke gegevens worden dan uit de bestanden van VollegrondsgroenteNET.com verwijderd.

4. Aansprakelijkheid
A) Het gebruik van de site is geheel op eigen risico. VollegrondsgroenteNET.com wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige impliciete of expliciete garantie. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot inhoud, informatie, diensten of producten die middels, of in verband met de site worden geleverd.
B) VollegrondsgroenteNET.com is niet verantwoordelijk voor fouten, verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van (informatie verkregen op) de site. VollegrondsgroenteNET.com kan niet worden aangesproken op het niet tijdig of onderbroken leveren van inhoud of diensten van de site.
C) VollegrondsgroenteNET.com kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die wordt veroorzaakt door verlies van toegang tot, verwijdering of wijziging op de site.

5. Auteursrechtelijke bescherming
A) Het materiaal op VollegrondsgroenteNET.com waaronder zonder beperking, tekst, software, foto’s en illustraties, worden beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet op de site worden geplaatst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker of eigenaar van het auteursrecht op dat materiaal.
B) De leden komen overeen VollegrondsgroenteNET.com te vrijwaren tegen claims en kosten welke voortvloeien uit het gebruik van VollegrondsgroenteNET.com. Hieronder wordt tevens verstaan dat de leden zelf aansprakelijk zijn voor het schenden of inbreuk maken op eigendomsrechten, auteursrechten, lasterlijk of onwettig materiaal op de site van VollegrondsgroenteNET.com
C) De inhoud van VollegrondsgroenteNET.com mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en met vermelding van de bron. VollegrondsgroenteNET.com behoudt zich het recht voor de toestemming tot het gebruik van de informatie in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat dit via VollegrondsgroenteNET.com bekend is gemaakt.

6. Stopzetting deelname
A) De leden dienen zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van VollegrondsgroenteNET.com. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan: het door middel van discussies, brainstorms en ledenpagina’s verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemene aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie op internet.
B) Indien VollegrondsgroenteNET.com strafbare gedragingen of herhaald misbruik en aantasting van normale gedragscodes en bovenstaande voorwaarden via VollegrondsgroenteNET.com bewezen acht, dan kan het lid worden uitgesloten.

7. Overige bepalingen
A) VollegrondsgroenteNET.com sluit uitdrukkelijk de voorwaarden van gebruikers en of bedrijven uit, op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de internetvoorzieningen van VollegrondsgroenteNET.com. Alleen de voorwaarden van VollegrondsgroenteNET.com zijn van toepassing.
B) VollegrondsgroenteNET.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen waarvan het de leden een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Dit gebeurt door een mededeling op www.VollegrondsgroenteNET.com
C) Indien een lid een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden zijn deelname aan VollegrondsgroenteNET.com opzeggen.
D) Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden tussen VollegrondsgroenteNET.com en leden kunnen ontstaan, tenzij de partijen anders overeenkomen.
E) Wanneer één specifieke bepaling uit dit document niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht.

8. Copyright
Het eigendomsrecht c.q. copyright van VollegrondsgroenteNET.com en alle inhoud daarvan berust bij VollegrondsgroenteNET.com, tenzij anders vermeld door degene die de inhoud op VollegrondsgroenteNET.com heeft geplaatst. Door inhoud met copyright op VollegrondsgroenteNET.com te plaatsen geeft de copyrighthouder VollegrondsgroenteNET.com en haar leden automatisch het onbeperkte gebruiksrecht van deze informatie zonder voorwaarden of voorbehoud voor diverse uitingsvormen, ook buiten VollegrondsgroenteNET.com.